RODO

Zarząd Spółki Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka, jako Administrator danych przeprowadziły wewnętrzną ocenę ryzyka z zakresu przetwarzania danych osobowych, między innymi swoich klientów oraz przygotowania do wdrożenia z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”.

W celu uzyskania przez klientów informacji co do zakresu przetwarzanych rzez Spółkę danych, oznaczania administratora danych, jak i praw osób których dane są przetwarzane należy zapoznać się z klauzulą informacyjną, którą zamieszczamy poniżej.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z regulacją art. 6 RODO przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, jak i jej wykonywania, nie wymaga zgody klienta, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Także przetwarzanie danych w celach realizacji obowiązków ustawowych jak np. podatkowych, nie wymaga zgody klienta na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Stąd dla celu zawarcia i wykonywania umowy oraz celu archiwizacyjnego nie jest wymagane udzielanie przez klientów zgody.

O ile wolą klientów Spółki będzie pozyskiwanie od Spółki także ofert handlowych lub uczestnictwo w akcjach promocyjnych i innego rodzaju akcjach marketingowych których celem jest przedstawienie klientowi nowych ofert Spółki, wówczas klient winien wyrazić odrębną zgodę na powyższy cel przetwarzania danych, zgodnie z treścią oświadczenia, które zamieszczamy poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”,

wobec faktu posiadania przez Spółkę Pana/Pani/pracowników/ współpracowników danych osobowych wobec łączącej Spółkę i Pana/Panią umowy/umów/podjętych do Pana/Panią/Spółkę działań ukierunkowanych do zawarcia umowy, w wyniku których to działań Spółka pozyska Pana/Pani dane osobowe, Spółka pozyskiwać i przetwarzać będzie dane Pana/ Pani/ pracowników/ współpracowników Pana/Pani/ pracowników/ współpracowników, które to dane w rozumieniu art. 4 lit a) RODO stanowią dane osobowe, dane podawane do zawarcia i wykonywania umowy, w tym: imię (imiona) i nazwiska, adres zamieszkania i ewentualnie adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, dane identyfikacyjne numeryczne np. NIP, PESEL dane z dowodu osobistego, dane kontaktowe (nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jak i dane związane z zajmowana funkcją pozwalające identyfikować daną osobę,

stąd informujemy, że:

administratorem Pani/Pana/ pracowników/ współpracowników Pana/ Pani/ pracowników/ współpracowników, danych osobowych jest Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-484), przy ul. Inżynierskiej 5, wpisana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466871, o numerze NIP: 946-26-44-452 , dalej: „Administrator” lub „Spółka”,

1) Dane kontaktowe do Administratora: +48 602 71 34 94

2) Podanie danych osobowych z Pana/Pani, pracowników/ współpracowników Pana/ Pani/ pracowników/ współpracowników Spółki, jako strony umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu podanego w pkt 4 poniżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych związanych z udokumentowaniem zawarcia umowy w aspekcie cywilnym i podatkowym (to jest uznania wydatku za koszt podatkowy, prawa do odliczenia podatku Vat), jak i rachunkowym

3) Pani/Pana/ pracowników/ współpracowników Pana/ Pani/ pracowników/ współpracowników, dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z Administratorem, jak i w związku z wzajemnymi roszczeniami z tytułu zawartej umowy po rozwiązaniu umowy (dochodzenia zapłaty, jak i roszczeń reklamacyjnych), to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jak i w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązków rachunkowości, przechowywania dokumentacja dla potrzeb skarbowych, dokumentowania warunków zwartych umów na potrzeby podatkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

4) Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi, wystawionymi w oparciu o warunki handlowe. Strona 1 z 2 Najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z umowy oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat.

5) Odbiorcą Pani/Pana pracowników/współpracowników Pana/Pani/pracowników/ współpracowników, danych osobowych będzie Administrator.

6) Posiada Pani/Pan/pracownicy/współpracownicy Pana/Pani/pracownicy/współpracownicy Spółki prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, jak i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji, oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej.

7) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, ale tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwach trzecich, w uzasadnionych prawnie przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8) Dane osobowe pozyskane przez Administratora nie będą podlegać profilowaniu.

9) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W imieniu Administratora

Agnieszka Stasiak – Prezes Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o.