Zawsze chciałeś zmienić kolor swojego auta na inny?
Możesz teraz wygrać profesjonalną zmianę koloru twojego auta, wystarczy że:

1. Polubisz nasz profil: Ubieramy samochody.pl
2. Wyślesz nam zdjęcie swojego samochodu który mamy okleić na e mail: konkurswubieramysamochody@gmail.com i uzasadnisz dlaczego akurat twoje auto.

My umieścimy twoje zdjęcie na naszym funpage’u w katalogu konkursowym,
zdjęcie z największa ilością lajków wygrywa oklejenie samochodu.

Zapraszamy do brania udziału w konkursie!
Zgłaszanie zdjęć odbywa się do 19.01.2014.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.01.2014 o godzinie 19.00
REGULAMIN „Wygraj zmianę koloru samochodu”

Lublin, 25.10.2013

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu „Wygraj zmianę koloru samochodu”, zwanego dalej ,,Konkursem”, jest  firma Ubieramy Samochody.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Inżynierskiej 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000466871, NIP: 946-26-44-452, zwana dalej ,,Organizatorem’’.
1.2. Konkurs rozpocznie się w 25 października 2013 r.
1.3. Zamknięcie Konkursu nastąpi 19 stycznia 2014 r. o godzinie 18.00, a jego rozstrzygnięcie dnia 20 stycznia 2013 r.
1.4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest  przysłanie zdjęcia zgłaszanego do Konkursu samochodu wraz z uzasadnieniem na adres konkurswubieramysamochody@gmail.com oraz polubienie fanpage’a Organizatora
2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. KONKURS

3.1. Zgłoszenia będą oceniane ze względu na atrakcyjność zdjęcia samochodu, jak również ze względu na dodane uzasadnienie przez internautów.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko zdjęcia samochodów, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
4.1.1 . Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone prawa osobiste i majątkowe do tych zdjęć i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
4.2. Uczestnik zgłasza zdjęcia samochodów do Konkursu przesyłając je wraz z uzasadnieniem na adres konkurswubieramysamochody@gmail.com i po polubieniu fanpage’a ubieramy samochody.pl.
4.3. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację zdjęć i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
4.4. Zgłoszenie zdjęcia samochodu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych zdjęć na stronach internetowych należących do Organizatora
4.5. Uczestnik oświadcza, że lajki zostaną pozyskane zgodnie z prawem i zasadami fairplay.
4.6. Uczestnik oświadcza że:
4.6.1 Wszystkie lubie to nie pochodzą z grup zajmujących się wymianą polubień fanpage i zdjęć.
4.6.2 Wszystkie lubie to nie pochodzą ze stron badź fanpage związach z wygrywaniem konkursów etc.
4.6.3 Wszystkie lubie to nie zostały zakupione w celu wygrania konkursu. 

5. NAGRODY

5.1. Nagrodą w Konkursie jest oklejenie przez Organizatora zwycięskiego samochodu prezentowanego na zdjęciach.
5.2. Powierzchnia oklejanego samochodu nie może przekroczyć 24m2 lub równowartości oklejenia samochodu o takiej powierzchni w podstawowych kolorach folii.
5.3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
5.4. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5.5 Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszcze przez Organizatora jego logotypów w miejscu uznanym przez Organizatora. 

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

6.1. Ocena nadesłanych fotografii dokonywana będzie poprzez ilość uzyskanych polubień na facebooku oraz opinię Jury powołanego przez Organizatora.
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konkursu w przypadku rażącego łamania regulaminu przez uczestników.
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika w przypadku rażacego łamania przez niego regulaminu.

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.

7.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ubieramysamochody.pl
7.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzca Konkursu zostanie po rozstrzygnięciu Konkursu powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu nagrody. Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
7.3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą przez nagroda przepada.
7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
7.5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
7.6. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
7.7 Uczestnicy godzą się na sprawdzenie czy pozyskane lubie to zostały uzyskane w zgodzie z regulaminem.

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie,
8.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora  do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
b. wprowadzenie do pamięci komputera,
c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
e. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, productplacement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
f. inne przypadki rozpowszechniania, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach,
g. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania zdjęć, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

8.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora,
8.5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
8.6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
8.7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
8.8. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.

9. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

9.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs” Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
9.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje  pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie firmy Organizatora, to jest w Lublinie, ul. Inżynierska 5 oraz na stronie internetowej www.ubieramysamochody.pl
10.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurswubieramysamochody@gmail.com
10.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
10.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania